Menu Close

Komisijos, darbo grupės

ĮSTAIGOS TARYBA – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos tikslams, uždaviniams numatyti ir spręsti.

ĮSTAIGOS TARYBA:
 1. Laima Guzienė, specialistė – pirmininkė,
 2. Ona Šapalienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – sekretorė,
 3. Laima Malakauskienė, auklėtojo(mokytojo) padėjėja – narė,
 4. Agnė Jaraminienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė,
 5.  Asta Kunickienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė,
 6.  Daiva Vaičekonienė, auklėtojo(mokytojo) padėjėja – narė,
 7. Emilija Šeputytė, tėvų atstovė – narė,
 8. Emilė Kirklienė, tėvų atstovė – narė,
 9. Orinta Shneiderat, tėvų atstovė – narė

 

MOKYTOJŲ TARYBA – lopšelio-darželio „Svirpliukas“ savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius,  pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai , logopedas ir meninio ugdymo mokytojas.

 

METODINĖ TARYBA – nuolat veikianti lopšelio-darželio „Svirpliukas“ institucija, telkianti pedagogus  metodinės veiklos uždaviniams spręsti. Metodinė taryba organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.

METODINĖ TARYBA:
 1. Ona Šapalienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė,
 2. Regina Vanagienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė,
 3. Vilma Vasyliutė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė,
 4. Lionė Navakauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorė.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:
 1. Ona Šapalienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė,
 2. Adėlija Ašmantavičienė,logopedė – narė,
 3. Aistė  Kasperavičienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – narė,
 4. Irena Balčiūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė,
 5. Kristina Malceva,  meninio ugdymo mokytoja – narė,
 6. Laima Lygnugarienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė,
 7. Gražina Pociuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė

ATESTACINĖ KOMISIJA – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų  suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

ATESTACINĖ KOMISIJA:
 1. Ona Šapalienė,direktoriaus pavaduotoja ugdymui – atestacinės komisijos pirmininkė,
 2. Ramunė Grubliauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė – steigėjo delaguota atstovė,
 3. Agnė Jaraminienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė
 4. Reda Morkūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė
 5. Loreta Rimkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė
 6. Emilija Šeputytė –  tėvų atstovė
 7. Audronė Dievinienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė
DARBO GRUPĖ, ATSAKINGA UŽ  ĮSTAIGOS INTERNETINĘ SVETAINĘ:
 1. Lina Gudauskienė – pirmininkė,
 2. Laima Guzienė – narė.

 

ĮSTAIGOS VARDU GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA – priima rekomendacinį sprendimą dėl paramos skirstymo įstaigos nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti.

PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA:
 1. Danutė Šedbarienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininkė,
 2. Irena Leontjeva, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams – narė,
 3. Laima Guzienė, specialistė – narė,
 4. Laima Malakauskienė, auklėtojo(mokytojo) padėjėja – narė,
 5. Irena Balčiūnienė,ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė.

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIAI:

1. Irena Leontjeva, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir  bendriesiems klausimams,

2. Ona Šapalienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

 

Skip to content