Menu Close

Asmens duomenų apsauga

Klaipėdos lopšelis-darželis „Svirpliukas“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).
Asmuo turi teisę:
– susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
– gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti;
– reikalauti ištaisyti ir / ar sunaikinti savo asmens duomenis, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisinių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų;
– prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
– nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
– prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
– gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui.
Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti rašytinį prašymą Klaipėdos lopšelio-darželio „Svirpliukas“ administracijai (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis), adresu Liepų g. 43A, 92145 Klaipėda arba el. paštu svirpliukas1@gmail.com , tel. +370 46 31 47 56.
Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Svirpliukas“ asmens duomenų saugumo pažeidimų politika

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Svirpliukas“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Svirpliukas“ ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Svirpliukas“ informacijos saugos ir informacinių išteklių naudojimo taisyklės

 Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Svirpliukas“ vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Klaipėdos lopšelio-darželio „Svirpliukas” duomenų apsaugos pareigūnas:
UAB „Privacy Partners”, juridinio asmens kodas 304846919
Smolensko g. 6-407, 03201 Vilnius
Tel. +370 5 254 8240
Skip to content