Menu Close

Administracinė informacija

Įstaiga savo veiklą grindžia Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos Socialinio departamento švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, lopšelio-darželio nuostatais. Įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus galima rasti internetinėse Lietuvos Respublikos Seimo (www.lrs.lt), Švietimo ir mokslo ministerijos (www.smm.lt), Klaipėdos miesto savivaldybės (www.klaipeda.lt) svetainėse. Įgyvendinant ugdymo programą, lopšelio-darželio „Svirpliukas“ bendruomenė vertina vaiko gyvenimą „čia ir dabar“.

Mūsų pareiga – padėti vaikams išsiugdyti labai svarbias asmenybės savybes:
* Nebijoti pokyčių ir mokėti juos įtakoti;
* Kritiškai mąstyti ir gebėti rinktis;
* Matyti sunkumus ir stengtis juos įveikti;
* Būti kūrybingiems, lakios vaizduotės ir išradingiems;
* Būti atsakingiems – rūpintis aplinka, bendruomene, šalimi.
 

Dienos ritmas organizuojamas taip, kad jis tarnautų visapusiškam asmenybės ugdymui. Grupėse įrengti veiklos centrai, kurie užtikrina savaimingą ir individualią ugdytinių veiklą. Lopšelio-darželio veiklos planuose numatytos priemonės užtikrina vaikų gyvybės ir sveikatos apsaugą bei socialinį ir psichologinį saugumą: pramogos, šventės, išvykos į gamtą. Laikomasi medicininių, higieninių normų ir reikalavimų.

 

Lopšelio-darželio „Svirpliukas“ veikloje išskiriame šiuos pagrindinius metodikos „Gera pradžia“ bruožus:
* Metodika adaptuojama atsižvelgiant į Lietuvos socialines, kultūrines bei ikimokyklinio ugdymo tradicijas;
* Vyksta visuminis vaiko suvokimas ir ugdymas;
* Vaiko ugdymas(sis) vyksta jam žaidžiant ir įvairiai veikiant su žaislais ar kitomis ugdymo priemonėmis;
* Skatinama vaiko veiklos ir mokymosi būdų pasirinkimo laisvė;
* Vaiko ugdymas(sis) vyksta mažose grupelėse, bendraujant su kitais vaikais ir suaugusiais;
* Vyrauja pedagogų pozityvus požiūris į vaiką, jo šeimą;
* Vaikas stebimas, renkami duomenys apie jo pažangą , sudaromos individualios ugdymo programos;
* Didelis dėmesys kreipiamas į bendravimą ir bendradarbiavimą su šeima, taikomi įvairūs būdai ir formos, šeimos nariai skatinami dalyvauti vaiko ugdyme ir darželio gyvenime;
* Dominuoja ne pedagoginio proceso, o pedagoginės veiklos planavimas;
* Vyksta nuolatinis pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, savišvieta, savo veiklos vertinimas.

 

Lopšelyje-darželyje taikome aktyvaus ugdymo(si) komponentus:
* Veiklos centruose parenkamos priemonės;
* Sudaroma galimybė veikti aktyviai, panaudojant visus pojūčius;
* Ugdytiniai laisvai pasirenka ką daryti ir veikti su įvairiomis priemonėmis;
* Skatiname vaikų bendravimą aptariant veiklą.

Skip to content